حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

از پادشاهی قدرتمند قره خانلو تا تا طایفه ی شکوهمند قره قانلو…


 

از پادشاهی قدرتمند قره خانلو تا تا طایفه ی شکوهمند قره قانلو…

درسال های ۱۹۸ خورشیدی ۸۱۹ میلادی سامان خدا فردی از اهالی شمال افغانستان . خراسان قدیم ایران ازقدرت رو به زوال خلفای ظالم و ضد ایرانی منحوس عباسی استفاده نموده و حکومتی ایرانی اسلامی که با قدرت ترین و شکوفاترن و اندیشمندانه و متعصب ترین حکومت بعد از سقوط ساسانیان بود را بنیان نهاد.
سامانیان قدرت تجاری و رونق اقتصادی و مالیاتی جاده ی ابریشم راکه از چین تا ایران و اروپا بود را بدست گرفته و بزودی با حساب کتاب وباتفکر با بازرگانان وارد مبادله و داد و ستد شدند. اماچون حوزه ی نفوذ سامانیان ایرانی ازشمال افغانستان فراتر نمی رفت و اکثر سرزمین های جاده ی ابریشم بعد از خراسان تا چین کلأ در دست ترکان بود و آنان جماعتی فوق العاده شجاع و جنگاور بودند و سامانیان را قدرت رویاروئی با آنان نبود و هرگز توان جنگ با ترکان آن سرزمین ها را بواسطه ی قدرت و ازیاد و نبوغ جنگی نداشتند.
لذا سامانیان ایرانی از دروازه ی دین و تبلیغ مذهب واردشدند و به هنگام داد وستد اقتصادی با ترکان سعی نمودند هر طور که شده است دین اسلام را دربین ترکان رواج دهند و ترکان رامسلمان نمایند لیک با مسلمان شدن شهرهای سمرقند،بخارا،آنان همانند شهرهای هرات و نیشابور خراسان قدیم بسیار سود می جستند لذا در ارتباط و تبادل بازرگانی باترکان آن سرزمین ها سامانیان با اعزام رسول و مبلغان دینی وارد استپ های موطن ترکان شده و به میان قبایل و چادرنشنان و توده ی ترکان صحراگرد و مهاجر و شهرهایشان که از اوج تمدن ومدنیت آن زمان طبق شواهد و اسناد برجای مانده بود راه پیداکردند و با یک سیاست طرح ریزی شده و با نقشه ای ازپیش طراحی شده توسط زمامداران و حاکمان سامانی در بین ترکان با ان مضمون که همه برادریم وبرابر و تبعیض طبقات اجتماعی معنا ندارد و بزرگی به تقوی است نه به ثروت و کسی را بخاطر بستگان و طایفه اش نباید شکنجه وآزار داد و سزای بدی تفاص است حال هرکس باشد.آنان را بسان ایرانیان که غرق در فواصل طبقات اجتماعی بودند و مؤبدان ززتشتی دیگر هریک شده بودند یک خدای کوچک و کارشان غارت مالیاتی مردم بنام دین و مشارکت مالی و مالیاتی دراحیا و ماندگاری دین بود ترکان نیز تحت تأثیر واقع شده و با القائات مذهبی تبلیغی آنان، دین اسلام را پذیرا شده و با سامانیان به داد و ستد پرداختند .
سامانیان برای تاخت و تاز و نفوذ هرچه بیشتر در قلب ترکان و سرزمین های دوردست آنان بدستور پادشاه برای دوران اولیه ی داد و ستدها و خرید و فروش ها اجناس و فرآورده های دامی ترکان را گران می خریدند و اجناس متقابل ایرانی را و یا سایر مایحتاج ترکان را ارزان می فروختند.
ترکان آن دیار، از سایر طوایف ترک ، بجز طایفه ی خودشان اسیر میگرفتند و بعنوان سربازانِ ترک جنگجو که دلاوریشان جهانگیر بود و خرید و فروششان عالی بود می فروختند.
بالاخره چنان شد که قدرتمندترین و با نفوذ ترین طایفه و جنگجوترین طایفه ی ترکان که قره خانلو نام داشتند برای بار اول و بعنوان اولین گروه وطایفه ی ترک ، مسلمان شدند و دین اسلام را پذیرفتند و آنزمان که ترکان قره خانلو مسلمان شدند، ایرانیان ویا همان حکومت سامانی نفس راحتی کشیدند و با پشتیبانی ترکان
قره خانلو تا عمق سرزمین ترکان تاسیحون و جیحون و چین و کاشغر پیش رفتند وهم براحتی وبا امنیت کامل بازرگانی نموده و مبادرت به تبلیغ دین اسلام نمودند.
اما اینبار چنان باقدرت شده بودند که هم جور و ظلم و ستم میکردند و هم اجناس را چند برابر قیمت قبل داد وستد میکردند…حالا دیگر آن اعرابی سابق نبودند واینبار اینان خدایگان شده بودند…

گروهی ازاین ترکان قره خانلو ی تازه مسلمان توسط دستور پادشاه سامانیان برای اعزام به فارس به سبب همکاری باحکومت و اینکه اصلأخود حاکم و والی واستاندار شده بودند به فارس آمده و ازطرف دربار سامانی به پست های حکومتی ودولتی رسیدند.
که بعدها با گسترش سایر حکومت های ترک ماندگار شدند و با اوج گیری اتحادیه ایلی قشقایی توسط جانی آقا قشقایی به آنان پیوسته وشروع به زندگی ایلی نمودند.
که بعدها بواسطه ی به هم زدن و تشکیل قدرت زیاد توسط ایلخان قشقایی تجزیه وگروهی وارد دره شوری وگروهی در طایفه عمله شدند.
قره خان لو ها که درقشقایی آنها را به عنوان قره قانلو می شناسیم،اولین ترکانی بودندکه اسلام راپذیرفتند و با اسلام آوردن آنان خلفای عباسی به صراحت و یقین بایدگفت که روح وجان وقدرت دو صد چندانی گرفتند و برجاده ی ابریشم بصورت کامل واساسی تسلط یافتند و بدون اسلام آوردن قره خانلوهای قدرتمند تسلط بر روابط بازرگانی وجاده ی ابریشم واقعأ غیرممکن بود.

پذیرش اسلام قدرتمندترین طایفه ی ترکان سبب شد تا درطول اندک مدتی سرزمین های ورای رود یا به عربی ماءورالنهر اکثرا مسلمان شده و تجارت جاده ی ابریشم برای اعراب و بازرگان مسلمانان سود سرشاری را به ارمغان آورد.
آنان حتی تا قلب سیبری رفتند و برگ تازه ای را در قلب سیبری درتجارت خز و پوست و بالعکس مصنوعات فلزی،ادویه،ولوازم آرایش ومیوه ی خشک وخشکبار ورق زدند.
وسلسله ی بخارائیان سیبری که کمترازآنان شنیده ایم را راه انداختند.
قره خان که پدر اغوز بود، ازنسل الهجه خان بود..
مسلمانان حتی برای تسلط بیشتر بر ترکان، روح اسلامی وتقارن نژادی به ترکان داده وتا آنجایی پیش رفتند که الهجه خان غز را، از فرزندان یافث بن نوح نبی قلمداد نمودند،
تا با اینکار بتوانند بیشتر به انان نزدیک گشته ودرمقاصد آتی خود بهره وری بیشتری نمایند…
گرچه برخی در قشقایی ،
قره قانلو هارا بازماندگان سلسله ی قره قویون لو میدانند…
اما شواهد وقرائن نشان میدهد که باتوجه به گسترش ترکان قره خانلو در خراسان قدیم ، و نزدیکی واژه ی قره خان به قره قان(قره خانلو قره قانلو) بازماندگان این طایفه میبایست از نژاد قره خانیان بوده باشند..
در خراسان هم اینک درشهرستان سملقان تپه ، روستا و بخشی موسوم به قره قان لو وجود دارد…
البته این نظریه منکر وجود قره قانلو ها در آدربایجان وسایر نقاط ایران نیست.
چراکه عموما طوایف وایلات ترکان، بخاطر شرایط خاص زندگی ایلیاتی ،همواره در مهاجرت ایلی به مناطق خوش اب وهوا بوده ویا اینکه طبق فرامین حاکمان وپادشاهان در مناطق مختلف ،به همراه حاکمان درآن مناطق مستقر گشته و سکونت اختیار مینمودند…
که با توجه به قدمت برخی از طوایف در فارس وجنوب ایران، آنهم به عصر غزنوی و پیش تر از آن ، وچینش سایر اسناد ومدارک در کنارهمدیگر وسپس نتیجه گیری، میتوان به این مهم دست یافت که ترکان ِ
قره قانلو قشقایی میتواند بازماندگان ترکان قره خانلو و جزء اولین‌گروه مسلمان گشته ی ترکان بوده باشد..
گروهی که با مسلمان شدن خود از جامعه ترک آن زمان بریده وبه اعراب پیوستند تا بدین طریق به منافع بیشتری دست یازند و همین امر بر اتحاد ترکان درآن زمان لطمات جبران ناپذیری وارد نموده واعراب را تا کوهای تیان شانِ امپراطوری ترکان چین
(ایغورستان امروزی.ترکستان چین) ومناطق ترک نشین آن مناطق پیش راند…
باسپاس
داریوش زندی …دره شوری

ادامه دارد…

منابع:

مجموعه مقالات.حبیب الله پیمان کوچ نشنان قشقایی.پیرابرلینگ.

تاریخ شش جلدی امپراطوری عثمانی.اسماعیل حقی اوزون چارشلی.

تورک دیلی .احمدجعفراوغلو سیری درتاریخ زبان ولهجه های ترکی.دکترجوادهیأت. شهسواران کوهسارخانم ماری ترزاتریشی

عشایرمرکزی ایران جوادصفی نژاد.

فارسنامه ناصری.فسایی مصاحبه با پیران ودانشمندان ایلی نامه نور ویژه نامه قشقایی شماره ۴ و ۵ فرهنگسرای نیاوران

تاریخ وقایع عشایری مظفرقهرمانی

ازابیوردخراسان تا ابوالوردفارس مظفرقهرمانی

 

 

خانه کتاب قشقایی

www.Qashqaiebook.ir

حسن میرزایی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X